Ovdje ste:: O SAPNI

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis

POLOAJ I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE


Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Povrina opcine je 118 km, a duina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u KartaFederaciji Bosne i Hercegovine. Obuhvata istocne obronke planine Majevice i gornji tok rijeke Sapne sa njenim pritokama Roanjkom i Munjacom. Centralni dio opcine je smjeten uz rijeku Sapnu i regi
onalni put Zvornik - Priboj na nadmorskoj visini od 147 m, a ostala naselja u odnosu na centralni dio pruaju se ka sjeveru i jugozapadu.Reljef opcine je tipicno brdsko-planinski sa rijetkim ravnicarskim predjelima, a kompletno podrucje ima karakteristike nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu. Veci dio teritorije (51,32 %) je pod listopadnim umama.

Na cijelom podrucju opcine Sapna vlada umjereno-kontinentalna klima sa jasno izraena cetiri godinja doba. Prosjecna godinja temperatura je oko 10 C, maksimalna do 40 C, a minimalna od

Panorama- 15 do - 20 C. Godinja kolicina padavina iznosi 964 mm, a najveca kolicina se biljei u periodu april - maj. U ovoj oblasti dominiraju vjetrovi iz pravca sjeverozapada.

Najznacajnije vodene povrine na podrucju opcine Sapna su rijeka Sapna sa pritokama Munjacom i Roanjkom i dio jezera Snijenica koje se nalazi na sjeverozapadnom dijelu opcine.

Podrucje Opcine Sapna obuhvata mjesne zajednice i nasljena mjesta i to: Baljkovica (Muhamedbegovici i Tijanici); Donji Zaseok (Zecovi, Vrla Strana i Biberovici); Godu (Godu i Plan); Kobilici (Kobilici i Kosa); Kovacevici (Kovacevici i Gavrici); Kraljevici (Kraljevici i Svrake); Mededa (Grabovice, Durakovici, Dekici, Beici i Novo Naselje); Nezuk (Nezuk, Gornji Nezuk i Nezuk Debeljak); Rastonica (Laze, Caklovica, Cairi, Obrine, Vasiljevici, Gornji Zavid, Donji Zavid, Brzak i Lipak); Sapna (Sapna i Gaj); Skakovica (Rijecani, Maura, Gradina, Vukmiri, Romani, Sarici, Skakovica, Sandici, Tomici, Prelovina i Roanj); Vitinica (Ramici, Andelici, Selimovici, Mahmutovici, Krstac, Han, Marnici, Rizvanovici, Brdaci, Dakic, Fatici i Kolonija); Zaseok i uje-arci (uje i arci).


HISTORIJSKI PREGLED

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Op?insko vije?e. Op?ina Sapna je nastala Mezaripodjelom op?ine Zvornik na dva dijela: na op?inu Zvornik u RS i op?inu Sapna u FBiH .

Me?utim, Sapna je imala svoju autonomnost jo od ranog perioda historije BiH . Poznato je da su na podrucju Sapne ljudi ivjeli jo od najstarijih vremena. Sapna kao administrativno teritorijalni pojam se spominje jo u periodu srednjeg vijeka. Poznat je i na najstarijim kartama ucrtan naziv upa Sapna.


U onom vremenu taj naziv je predstavljao podrucje koje je egzistiralo kao jedna autonomna cjelina. Dokaz aktivnog ivljenja ljudi na podrucju Sapne su mnogobrojni stecci koji se i danas nalaze u naseljima: Handelici, Mededa, Gornja Sapna itd. U periodu srednjeg vijeka Sapna je predstavljala vano komunikacijsko podrucje izmedu tadanjih gradova Zvornika i Teocaka . Dolaskom Osmanlija na ove prostore Sapna se pominje kao nahija Sapna koja pripada zvornickom sandaku koji je osnovan u Ste?akperiodu izmedu 1478 . i 1483 . godine. Veoma aktivnu naseljenost ljudi iz ovog perioda potvrduju mnogobrojna mezarja koja se nalaze na vie lokaliteta.

Za vrijeme austro ugarske vlasti Sapna pripada zvornickom kotaru (srezu). Takoder u vrijeme kraljevine SHS odnosno Kraljevine Jugoslavije Sapna je bila u sastavu sreza Zvornik kao jedna od deset opcina, a u sastavu okruga tuzlanskog. Nakon Drugog svjetskog rata Sapna ce egzistirati kao opcinsko sredite sve do 1958 . godine kada se gasi zvornicki srez i prikljucuje tuzlanskom, a opcina Sapna se pripaja opcini Zvornik. Tokom agresije na BiH dio tadanje opcine Zvornik, odnosno dananja opcina Sapna se na veoma efikasan nacin organizirala i opstala kao slobodna teritorija. Sve navedeno govori da je opcina Sapna bila i ostala kompaktno podrucje kako u historijskom tako i u dananjem smislu.


Tekst preuzet sa www.opcinasapna.ba

 
 
 
 

CB Login